1. TARAFLAR


a) İşbu MTI DANISMANLIK BILISIM KOMPOZIT HAVACILIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.Ş. Üyelik Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”) www.mticomposites.com internet sitesinin sahibi, ‘75. YIL OSB MAH. BILIM CAD. NO: 3 IÇ KAPI NO: 10 ODUNPAZARI/ ESKISEHIR ’’ adresinde mukim MTI DANISMANLIK BILISIM KOMPOZIT HAVACILIK MAKINA SANAYI VE TICARET A.Ş (Bundan böyle “MTI” olarak anılacaktır) ile www.mticomposites.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısıyla arasında üyelik sözleşmesine onay verdiği tarihte akdedilmiştir.

 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 İşbu Sözleşme’nin konusu MTI’nın sahip olduğu internet sitesi olan www.mticomposites.com’dan ÜYE’nin yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. ÜYE, www.mticomposites.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler ÜYE sorumlu olacaktır.


3.2. ÜYE, www.mticomposites.com internet sitesinde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.


3.3. ÜYE, www.mticomposites.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.


3.4www.mticomposites.com internet sitesinde ÜYE’ler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran ÜYE’lerin kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca ÜYE sorumludur. MTI’nın ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.


3.5. ÜYE, www.mticomposites.com internet sitesine ÜYE olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve MTI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


3.6. MTI, ÜYE verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve ÜYE yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. ÜYE, www.mticomposites.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden MTI’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.


3.7.ÜYE, başka kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen ÜYE’ye aittir.


3.8. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve MTI’yı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.


3.9. MTI’nın her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin ÜYE’nin ÜYE’liğini askıya alma veya sonlandırma ve ÜYE’ye ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.


3.10. www.mticomposites.com internet sitesi marka, patent, logo, tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları MTI’nın mülkiyetinde olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ÜYE olunması ve sitedeki hizmetlerden yararlanılması fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


3.11. MTI tarafından www.mticomposie.cominternet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.


3.12. MTI’nın, ÜYE tarafından siteye kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ÜYE, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe MTI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.


3.13. ÜYE yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında ASLI markalarının ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE, MTI’ya ÜYE olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ASLI tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. ÜYE yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve MTI’yı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder.


3.14. MTI, ÜYE’nin kişisel bilgilerini; yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklaması gerektiği durumda ve (b) 3.12. maddede belirtilen durumlarda ve ÜYE’nin rızasının bulunduğu takdirde üçüncü kişilere açıklayabilir.

3.15. MTI, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE, ASLI web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.


3.16. MTI, web sitesinin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.


3.17. MTI, işbu Sözleşme’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm ÜYE’ler için hüküm ifade edecektir.


3.18. MTI, işbu Sözleşme uyarınca, ÜYE’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. ÜYE işbu Sözleşme’yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. ÜYE elektronik posta almaktan vazgeçmek istemesi durumunda MTI’ya bu talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir. 3.12. madde hükümleri saklıdır.


3.19. Taraflardan her biri işbu Sözleşme’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.
 

MADDE 4-MUHTELİF HÜKÜMLER

* Delil Sözleşmesi

Taraflar, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıklarda, her iki tarafın da defter, kayıt, mikrofilm, mikrofiş ve/veya bilgisayar kayıtları, e-posta yazışmaları, faks ve benzeri iletişim araçları yazışmalarının vesair kayıtlarının ses bantlarının taraflara ait tüm hesap özetlerinin, her iki taraf yetkililerince imzalanmış her türlü belgelerin başkaca bir delil ve belgeye gerek duymaksızın müstenidi olsun olmasın akdi ileri sürülemez ve 6100 Sayılı H.M.K.’nın 193.maddesi uyarınca nihai ve bağlayıcı, kesin delil olduğunu kabul ederler

*Tebligatlar

İşbu Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, MTI’nın bilinen e-posta adresi ve ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.ÜYE, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 7 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, akdi halde bu adrese yapılacak tebligatların muteberiyet kesbedileceğini kabul eder.

5. İHTİLAFLARIN HALİ VE ÇÖZÜMÜNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ


5.1. İşbu sözleşme ÜYE’nin, ÜYE’liğini iptal etmesi veya ASLI tarafından ÜYE’liğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. ASLI, ÜYEnin “üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin ÜYE’liğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

5.2. İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde taraflar dilerse 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile çözme gayretinde olacaklardır. Sonuç alınmaması halinde çözümün sağlanması için İstanbul Merkez Mahkemeleri (Çağlayan) ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

6.1. ÜYE’nın ÜYE’lik kaydı ÜYE’nin işbu Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme ÜYE’nin ÜYE olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.